DeadZone

ゼロ出力の領域の生成

RTC名

DeadZone

DataOutPort

名称 データ型 説明
out RTC::TimedDouble

DataInPort

名称 データ型 説明
in RTC::TimedDouble

コンフィギュレーションパラメータ

名称 デフォルト値 説明
dataType string TimedDouble データ型
startOfDeadZone string -1 不感帯の下限値
シーケンス型で入力する場合は”,”で区切ってください。
endOfDeadZone string 1 不感帯の上限値
シーケンス型で入力する場合は”,”で区切ってください。